Skip to content

Protocol van Akun

Protocol van de Akun

1. Algemeen
a. Vanaf 1 februari 2022 is de Akun een financiële standaard en zijn de Akun kunstbiljetten (hierna ook ‘biljetten’) betaalmiddelen. Betaalmiddelen waarmee kunst en aan kunst gerelateerde zaken (deels) kunnen worden betaald bij acceptanten van de Akun.
b. In 2022 worden kunstbiljetten van 1, 2, 5, 10, 20, 30 en 50 Akun in omloop gebracht. Vervolgens worden elk jaar andere biljetten met deze waarden aan de reeks Akun kunstbiljetten toegevoegd.
c. De Akun kunstbiljetten worden uitgegeven door Jakunst (www.jakunst.nl). Jakunst is een landelijk verbond van Nederlandse kunstenaars, deel uitmakend van de First Art Group B.V., statutair gevestigd in Waalwijk en kantoorhoudend in Bedrijvencentrum Brabant in Raamsdonksveer op adres Oeverkruid 13, 4941 VV.
d. Gebruikers en acceptanten van de Akun biljetten en de kunstenaars waarvan (een deel van) een werk op een kunstbiljet is opgenomen, aanvaarden dit protocol volledig en onvoorwaardelijk.
e. Vragen en opmerkingen zijn welkom op het e-mail adres info@akuns.nl.

2. Gegarandeerde waarde
a. De Akun heeft een waarde van 10 eurocent. Elk authentiek Akun kunstbiljet heeft de waarde die op het betreffende biljet is aangegeven. Een Akun kunstbiljet van 5 Akun is dan ook 50 eurocent waard.
b. De Akun is geen wettig betaalmiddel, maar wordt door acceptanten van de Akun geaccepteerd tegen de waarde die de Akun kunstbiljetten vertegenwoordigen.
c. Acceptanten van de Akun kunnen originele Akun kunstbiljetten inwisselen tegen euro’s. Zij kunnen de biljetten sturen naar de First Art Group, Oeverkruid 13, 4941 VV Raamsdonksveer samen met de bankrekening en de tenaamstelling van de rekening waarop de waarde van de Akun biljetten onder aftrek van de behandelingskosten moet worden overgemaakt. Binnen 7 kalenderdagen wordt de waarde van de gestuurde Akun biljetten onder aftrek van 10% behandelingskosten met een minimum van € 4,75, naar de opgegeven bankrekening overgemaakt.
d. Alleen biljetten die aan het betalingsverkeer hebben deelgenomen, kunnen worden ingewisseld.
e. Elk jaar worden nieuwe Akun kunstbiljetten uitgegeven.
f. De waarde van elk authentiek Akun kunstbiljet wordt door Jakunst gegarandeerd gedurende de geldigheidsduur van het betreffende biljet. De geldigheidsduur is drie jaar, ingaande op 1 januari van het jaar van uitgifte. Het jaar van uitgifte staat op elk biljet aangegeven.

3. Acceptanten
a. Kunstenaars, winkeliers, galerieën en organisaties die gerelateerd zijn aan beeldende kunst, kunnen de Akun kunstbiljetten accepteren als betaalmiddel.
b. Acceptanten van de Akun kunstbiljetten staan op de website van de Akun (www.akuns.nl).
c. Kunstenaars, winkeliers, galerieën en organisaties die gerelateerd zijn aan beeldende kunst, kunnen zich als acceptant aanmelden met het formulier dat op de website van de Akun staat (www.akuns.nl).
d. Acceptanten kunnen zich afmelden als acceptant en daarmee de samenwerking met Akun beëindigen door een mail te sturen naar info@akuns.nl, waarin wordt aangegeven dat de samenwerking wordt beëindigd. De beëindiging gaat in op de laatste dag van de maand volgend op de maand van opzegging.

4. Misbruik, vervalsingen
a. Het namaken van de Akun kunstbiljetten is ten strengste verboden. Het frauderen met de Akun kunstbiljetten is strafbaar. Jakunst zal bij vaststelling van fraude, als uitgever van de Akun kunstbiljetten, zonder voorbehoud en zonder nadere aankondiging vooraf, handelen teneinde fraudeurs te vervolgen en de schade, van welke aard ook, te verhalen.
b. Degene die vaststelt dat een of meer vervalste Akun kunstbiljetten in omloop zijn, zal dit direct melden bij info@akuns.nl.
c. Vervalste Akun kunstbiljetten komen niet in aanmerking voor uitbetaling in euro’s.

5. Kenmerken van de biljetten
a. Elk Akun kunstbiljet is anders en elk Akun biljet heeft specifieke kenmerken.
b. Jaarlijks worden andere kunstbiljetten uitgegeven. Het jaar van uitgifte is op elk biljet aangegeven.
c. Elk Akun biljet met een bepaalde waarde dat in enig jaar is uitgegeven, heeft een uniek nummer.
d. Op elk Akun biljet is aan de voor- en achterzijde een kunstwerk of een deel van een kunstwerk afgebeeld.
e. Elk Akun biljet met een bepaalde waarde toont twee andere kunstwerken van twee andere kunstenaars.
f. In enig jaar toont geen Akun biljet meerdere kunstwerken van dezelfde kunstenaar. Ook niet op Akun biljetten met verschillende waarden. Van een kunstenaar kunnen wel verschillende werken in verschillende jaren op de biljetten worden getoond.
g. De biljetten van 1, 2 en 5 Akun zijn even groot als een 10 euro biljet. De Akun kunstbiljetten met een waarde van 10, 20, 30 en 50 Akun zijn even groot als een 50 euro biljet. 
h. Het 1 Akun biljet is bruin, het 2 Akun biljet is geel, het 5 Akun biljet is groen, het 10 Akun biljet is oranje. het 20 Akun biljet lichtblauw, het 30 Akun biljet donkerblauw en het 50 Akun biljet paars.
i. Elk biljet met een andere waarde heeft andere visualisaties en andere teksten.
j. Op de voor- en achterkant van de biljetten zijn bij de randen van de cirkels die de kunstwerken omlijsten, voor elk biljet andere ‘symbooltjes’ gebruikt. Die symbooltjes gaan aan de ene kant van het biljet niet de cirkel in (ze tikken tegen de cirkel aan) en aan de andere kant van het biljet gaan ze wel enigszins in de cirkel die de kunstwerken omlijst.

6. Verkiezing
a. Aan de uitgifte van elk Akun kunstbiljet gaat een verkiezing vooraf.
b. Nederlandse kunstenaars kunnen aan de verkiezing deelnemen met een of twee foto’s van kunstwerken die men voordraagt om op het kunstbiljet te worden opgenomen.
c. Aan deelname aan de verkiezing zijn kosten verbonden. Jakunst neemt de kosten van deelname voor aan de verkiezing deelnemende leden van Jakunst, voor haar rekening.
d. Akun kunstbiljetten worden verkocht en in diverse uitingen en bij diverse gelegenheden getoond en beschikbaar gesteld. Ook wordt op diverse plaatsen nadere informatie over de op de kunstbiljetten opgenomen werken en de betreffende kunstenaars vermeld. De betreffende kunstenaars zijn daarvoor geen kosten verschuldigd, net zoals Jakunst de betreffende kunstenaars daarvoor geen kosten verschuldigd is.

7. Privacy
a. Akun legt de gegevens van kopers en acceptanten van de Akun vast.
b. Onder geen beding worden door Akun vastgelegde gegevens aan derden verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld.
c. Klachten over de privacy kunnen gemeld worden bij info@akuns.nl. In de regel krijgt de reclamant binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie.

8. Overige
a. Dit protocol is van kracht met ingang van 24 februari 2022.
b. Op dit protocol is het Nederlands recht van toepassing.
c. Ingeval van discussie over de interpretatie van enig artikel in dit protocol, is de mening van Jakunst bepalend.
d. Ingeval enig aspect van de Akun of het gebruik ervan aan de orde is en niet in dit protocol is vastgelegd, is de mening van Jakunst over dat aspect bepalend.
e. Dit protocol kan zonder nadere aankondiging aangepast worden.
f. Ingeval enig artikel in dit protocol niet rechtsgeldig of toepasselijk wordt verklaard, blijven de overige artikelen van kracht.